Yolcu Haklary

Yolcu HaklaryUygulama EsaslaryU??a kabul edilmeme

MADDE 5- (1) U??u icra eden  hava ta?yma i?letmesi, bir u??ta u??a kabul edilmeme durumunun ?ng?r?lmesi halinde, ?ncelikle ilgili yolcu ile u??u icra eden hava ta?yma i?letmesi arasynda mutabyk kalynacak menfaatler kar?yly?ynda rezervasyonundan feragat edecek g?n?ll?ler bulmak i?n duyuru yapar; g?n?ll?lere, 9 uncu madde h?k?mlerine uygun olarak yardymcy olur.

S?z konusu yardym, bu fykrada ?ng?r?len menfaatlere ek olarakger?kle?tirilir.

(2) Rezervasyonu olan geriye kalan  di?er  yolcularyn u??a kabul edilmelerine olanak verecek yeterli sayyda g?n?ll? ?kmady?y takdirde, u??u icra eden hava ta?yma i?letmesi, yolculary kendi iradeleri dy?ynda u??a kabul etmeyebilir.

(3) Yolcularyn iradeleri dy?ynda u??a kabul edilmemeleri durumunda, u??u icra eden hava ta?yma i?letmesi  derhal 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen y?k?ml?l?kleri yerine getirmek zorundadyr.

U??laryn iptali

MADDE 6 - (1) Bir u??un iptal edilmesi durumunda u??u icra eden hava ta?yma i?letmesi;

a) Ylgili yolculara,  9 uncu madde h?k?mlerine uygun olarak yardym teklif eder.

b) Ylgili yolculara,10 uncu maddenin birinci fykrasynyn  (a) bendi ve 10 uncu maddenin ikinci fykrasyna uygun olarak yardym teklif eder ve g?zergahyn de?i?tirildi?i hallerde yeni u??un beklenen kalky? zamanynyn, iptal edilen u?? i?n planlanmy? olan kalky? zamanyndan sonraki g?n veya g?nler i?risinde olmasy halinde ek olarak  10 uncu maddenin birinci fykrasynyn  (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yardym teklif eder.

(2) Yolcular, 8 inci madde h?k?mlerine g?re;

1) Planlanan hareket zamanyndan en az iki hafta ?ncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde,

2) Planlanan hareket zamanyndan iki hafta ila yedi g?n ?ncesinde iptalden haberdar edilmedikleri, kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat ?nce  kalky?laryna ve son vary? yerlerine planlanan vary? saatinden en fazla d?rt saat sonra ula?malaryna olanak veren g?zergah de?i?ikli?i teklif edilmedi?i s?rece,

3) Planlanan hareket saatinden yedi g?nden kysa zaman ?ncesinde iptalden haberdar edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat ?nce ayrylmalaryna ve son vary? yerlerine planlanan vary? saatinden en fazla iki saat sonra ula?malaryna olanak veren g?zergah de?i?ikli?i teklif edilmedi?i s?rece, u??u icra eden hava ta?yma i?letmesinden tazminat alma hakkyna sahiptir.

(3)Yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, u??u icra eden hava ta?yma i?letmesi kendilerine olasy alternatif ula?ym yollary hakkynda da bilgi vermek zorundadyr.

(4)U??u icra eden hava ta?yma i?letmesi, t?m tedbirleri almasyna ra?men ola?an?st? hallerin iptale neden oldu?unu kanytlayabildi?i takdirde  8 inci madde h?k?mlerine g?re tazminat ?demekle y?k?ml? olmaz.

(5)Yolcunun u??un iptali konusunda haberdar edilip edilmedi?i ve ne zaman haberdar edildi?ine ili?kin ispat y?k?ml?l??? u??u icra eden hava ta?yma i?letmesine aittir.

(6) Yolcu ileti?im bilgisinin, hava ta?yma i?letmesince talep edilmesine kar?yn hava ta?yma i?letmesine verilmemesi  veya yanly? verilmesi  durumunda, hava ta?yma i?letmesi sorumluluktan kurtulur.U??laryn tehiri

MADDE 7- (1) U??u icra eden  hava ta?yma i?letmesi bir u??un planlanan hareket saatinden itibaren,

a) 1500 kilometreden  (1500 km dahil)  daha kysa ve i? hatlardaki u??lar i?n iki saat veya daha fazla,

b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil)  kilometre arasy u??lar i?n ?? saat veya daha fazla,

c) 3500 kilometreden daha uzun u??lar i?n d?rt saat veya daha fazla, tehir edilmesini bekledi?inde yolculara a?a?ydaki hususlary teklif  eder:

1) 10 uncu maddenin birinci fykrasynyn  (a) bendi ve 10 uncu maddenin ikinci fykrasynda belirtilen yardym.

2) Beklenen hareket saati, ?nceden ilan edilmi? hareket saatinden sonraki g?n veya g?nler i?risinde oldu?u takdirde, 10 uncu maddenin birinci fykrasynyn  (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yardym.

3) Tehir en az be? saat oldu?unda,  9 uncu maddenin birinci fykrasynyn  (a) bendinde belirtilen yardym.

(2) U??u icra eden hava ta?yma i?letmesi,  birinci fykrada belirtilen t?m  ko?ullarda, her mesafe dilimi ile ilgili olarak yukaryda belirtilen zaman synyrlary dahilinde yolculara yardym teklif etmek zorundadyr.

Tazminat hakky

MADDE 8- (1) Bu maddeye atyfta bulunulmasy durumunda, yolculara i? hat u??lar i?n 100 Avronun T?rk Lirasy cinsinden kar?yly?y  tutarynda tazminat  verilir. Dy? hat u??larynda ise yolculara;

a) 1500 kilometre veya daha kysa t?m u??lar i?n  250 Avronun T?rk Lirasy cinsinden kar?yly?y,

b) 1500 ile 3500 kilometre arasy u??lar i?n  400 Avronun T?rk Lirasy cinsinden kar?yly?y,

c) 3500 kilometreden daha uzun u??lar i?n  600 Avronun T?rk Lirasy cinsinden kar?yly?y, tutarynda tazminat  verilir. Tazminat alacaklarynyn T?rk Lirasy cinsinden kar?yly?y hesaplanyrken biletin  satyn  alyndy?y, yani bilet i?n ?demenin yapyldy?y g?ne ait T?rkiye Cumhuriyet Merkez Bankasy d?viz saty? kuru esas alynyr.

(2) U??a kabul edilmeme veya iptal durumunda mesafeyi belirlerken,planlanan son vary? noktasy esas alynyr.

(3) Yolculara, 9 uncu madde uyarynca, rezervasyonu yapylan u??un planlananvary? zamanyny;

a) 1500 kilometre (1500 km dahil) veya daha kysa u??lar i?n iki saat,

b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil)  kilometre arasy u??lar i?n ??

saat,

c) 3500 kilometreden daha uzun u??lar i?n d?rt saat, a?mayan alternatif bir u?? ile son vary? yerlerine g?zergah de?i?ikli?i teklif edilmesi halinde, u??u icra eden hava ta?yma i?letmesi, birinci fykrada ?ng?r?len tazminaty % 50 oranynda d???rebilir.

(4) Birinci fykrada belirtilen  tazminat nakit olarak, elektronik banka havalesi, banka ?deme emirleri veya banka ?kleri ile ?denebilir. Ancak, yolcunun imzaly mutabakaty olmasy durumunda seyahat fi?leri ve/veya di?er hizmetler ?eklinde de ?denebilir.

(5) Birinci ve ikinci fykrada verilen mesafeler hesap edilirken  b?y?k ?mber y?ntemi kullanylyr.

Geri ?deme veya g?zergah de?i?ikli?i hakky

MADDE 9- (1) Bu maddeye atyfta bulunulan hallerde, yolculara a?a?ydaki se?nekler arasynda tercih yapma hakky verilir:

a)  Seyahatin ger?kle?tirilmeyen b?l?m veya b?l?mleri ile yolcunun planlamy? oldu?u seyahatin tamamlanmasynyn artyk herhangi bir anlamy kalmamasy durumunda seyahatin ger?kle?tirilen b?l?m veya b?l?mleri i?n, bilet ?cretinin tamamynyn satyn alynmy? oldu?u fiyat ?zerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ?deme emirleri, banka ?kleri ile ?denmesi veya yolcunun imzaly mutabakaty olmasy durumunda seyahat fi?leri ve/veya di?er hizmetler ?eklinde en ge? yedi g?n i?nde iade edilmesi; ayryca yolcunun seyahatinin ilk ba?langy? noktasyna ilk fyrsatta d?nmesini sa?layacak bir d?n?? u??unun ?cretsiz sa?lanmasy.

b) Benzer ta?yma ?artlary altynda, en erken fyrsatta son vary? yerine g?zergah de?i?ikli?inin sa?lanmasy.

c) Son vary? yerine, bo? koltuk durumuna ba?ly olarak, yolcunun uygun g?rece?i daha sonraki bir tarihte, benzer ta?yma ?artlary altynda g?zergah de?i?ikli?inin yapylmasy.

(2) Birinci fykranyn (a) bendinde yer alan h?k?mler, Paket Tur S?zle?meleri Uygulama Usul ve Esaslary Hakkynda Y?netmelik h?k?mlerinden do?abilecek tazminat hakky hari?, u??lary bir paketin par?syny olu?turan yolcular i?n de ge?rlidir.

(3) Bir ?ehir veya b?lgeye birden fazla havaalanynyn hizmet etmesi durumunda, u??u icra eden hava ta?yma i?letmesinin rezervasyonu onaylanmy? olan yolculara alternatif bir havaalanyna bir u?? teklif etmesi halinde, u??u icra eden hava ta?yma i?letmesi, yolcunun o alternatif havaalanyndan rezervasyonun yapylmy? oldu?u havaalanyna veya yolcu tarafyndan kabul edilen ba?ka yakyn bir vary? noktasyna transfer edilmesine ait masrafy kar?ylamak zorundadyr.

Hizmet hakky

MADDE 10- (1) Bu maddeye atyfta bulunulmasy halinde, a?a?ydaki hizmetler yolculara bedelsiz olarak sa?lanyr.

a) Bekleme s?resine uygun olarak;

1) Yki ila ?? saat arasy gecikmelerde, makul ?l?de sycak ve so?uk i?cekler,

2) ? ila be? saat arasy gecikmelerde sycak ve so?uk i?cekler ile g?n?n zamanyna g?re kahvalty veya yemek,

3) Be? saat ve ?zeri gecikmelerde sycak ve so?uk i?cekler ile g?n?n zamanyna g?re kahvalty veya yemek, ilave sycak ve so?uk i?cekler ile ilave hafif ara yeme?i.

b) Bir veya daha fazla gece konaklamanyn gerekli hale geldi?i durumlarda veya yolcu i?n ilave bir konaklamanyn gerekli hale geldi?i durumlarda, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama.

c) Havaalany ve konaklama yeri (otel veya benzeri) arasyndaki ula?ym.

(2) Birinci fykrada belirtilen hizmetlere ilaveten,  yolculara ?cretsiz olarak s?re kysytlamasy olmaksyzyn iki telefon g?r??mesi, faks mesajy veya e-posta hizmeti teklif edilmesi zorunludur.

(3) U??u icra eden hava ta?yma i?letmesi, ?zellikle hareket kabiliyeti kysytly ki?iler ve refakat?leri ile tek ba?yna seyahat eden ?cuklaryn bu maddede belirtilen ihtiya?arynyn kar?ylanmasy syrasynda ?zel ilgi g?stermek zorundadyr.

?t veya alt hizmet synyfyna yerle?tirme

MADDE 11- (1) U??u icra eden hava ta?yma i?letmesi, bir yolcuyu biletin satyn alyndy?y hizmet synyfyndan daha ?st bir hizmet synyfyna yerle?tirdi?i takdirde herhangi bir ek ?deme talep edemez.

(2) U??u icra eden hava ta?yma i?letmesinin bir yolcuyu biletin satyn alyndy?y hizmet synyfyndan daha alt bir hizmet synyfyna yerle?tirmesi durumunda, bilet ?cretleri arasyndaki farkyn iadesine ilave olarak;

a) 1500 kilometre (1500 km dahil) veya daha kysa u??lar i?n bilet ?cretinin % 30?u,

b) 1500 ile 3500 (3500 km dahil)  kilometre arasy u??lar i?n bilet ?cretinin % 50?si,

c) 3500 kilometreden daha uzun u??lar i?n bilet ?cretinin % 75?i, yedi g?n i?risinde nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ?deme emirleri, banka ?kleri ile veya yolcunun imzaly mutabakaty olmasy durumunda seyahat fi?leri ve/veya di?er hizmetler ?eklinde yolcuya ?denmesi zorunludur.

(3) ?t synyftan alt synyfa yerle?tirme durumunda ?cret iadesinde, biletin satyn alynma tarihindeki fiyatlar dikkate alynyr.

Hareket kabiliyeti kysytly veya ?zel ihtiya?ary olan ki?iler

MADDE 12 - (1) U??u icra eden hava ta?yma i?letmeleri, hareket kabiliyeti kysytly ki?iler ve refakat?leri ile refakat etmek i?n sertifikalandyrylmy? rehber k?pekler ve tek ba?yna seyahat eden ?cuklaryn ta?ynmasyna ?ncelik tanyr.

(2) U??a kabul edilmeme, iptal ve her t?rl? tehir s?z konusu oldu?unda, hareket kabiliyeti kysytly ki?iler ve refakat?leri ile tek ba?yna seyahat eden ?cuklar, 10?uncu madde h?k?mlerine uygun olarak en kysa zamanda hizmet alma hakkyna sahiptir.

Ek tazminat hakky

MADDE 13- (1) Yolcularyn di?er kanun ve d?zenlemelerden do?an tazminat talep etme haklary saklydyr. Bu Y?netmelik kapsamynda ?denen tazminat s?z konusu tazminattan mahsup edilebilir.

(2) Ylgili mevzuat h?k?mleri sakly kalmak kaydyyla, birinci fykrada d?zenlenen tazminaty talep edebilme hakky, 5 inci maddesinin birinci fykrasy h?k?mleri kapsamynda rezervasyonlaryndan g?n?ll? olarak feragat etmi? olan yolcular i?n uygulanmaz.

Tazminat hakkynyn yerine getirilmesi

MADDE 14  ?(1) U??u icra eden hava ta?yma i?letmesi, tazminat ?demesi veya bu Y?netmelik kapsamyndaki di?er y?k?ml?l?kleri yerine getirmesi durumlarynda, bu Y?netmeli?in hi? bir h?km?, uygulanacak kanuna g?re, ??nc? ?ahyslar dahil olmak ?zere, herhangi bir ki?iden tazminat talep etme hakkyny synyrlayycy bi?mde yorumlanamaz.

(2)  Bu Y?netmelik, ?zellikle, u??u icra eden  hava ta?yma i?letmesinin, bir tur operat?r?nden veya u??u icra eden  hava ta?yma i?letmesinin s?zle?mesi bulundu?u ba?ka bir ki?iden tazminat talep etme hakkyny hi?ir ?ekilde synyrlayamaz.

(3)  Bu Y?netmeli?in hi?ir h?km?, yolcular hari? olmak ?zere, u??u icra eden hava ta?yma i?letmesinin s?zle?mesi bulundu?u, bir tur operat?r?n?n veya ??nc? bir ?ahsyn uygulanacak ilgili kanunlara g?re u??u icra eden hava ta?yma i?letmesinden tediye veya tazminat talep etme hakkyny synyrlayycy ?ekilde yorumlanamaz.

Yolculara haklaryny bildirme y?k?ml?l???

MADDE 15- (1) U??u icra eden hava ta?yma i?letmesi, u?? ?ncesi kontrol (check-in) i?lemi syrasynda, ?U??a kabul edilmedi?iniz, u??unuz iptal edildi?i veya en az iki saat tehir edildi?i takdirde, alaca?ynyz hizmetler ile ilgili haklarynyzy belirten metni check-in kontuaryndan veya u??a bini? kapysyndan isteyiniz.? ifadesini i?ren T?rk? ve Yngilizce bir bildirimin okunakly bir ?ekilde yolcular tarafyndan a?k? g?r?lebilmesini sa?lamak zorundadyr.

(2) Yolcuyu u??a kabul etmeyen veya bir u??u iptal eden hava ta?yma i?letmesi, etkilenen her yolcuya bu Y?netmeli?e g?re tazminat ve yardym kurallaryny belirleyen yazyly bir bildirim sunmakla y?k?ml?d?r. Ayryca, u??u icra eden hava ta?yma i?letmesi en az iki saatlik bir tehirden etkilenen her yolcuya bu kapsamda s?zl?, yazyly ve veya elektronik formatta olarak bildirmekle y?k?ml?d?r.

(3) Bu maddede belirtilen h?k?mler, g?rme engelli ki?iler i?n uygulanyrken uygun alternatif y?ntemler kullanylyr.

Feragatyn hari? tutulmasy

MADDE 16- (1) Bu Y?netmelik uyarynca yolculara kar?y y?k?ml?l?kler, ?zellikle ta?yma s?zle?melerinde yer alan h?k?mler ile synyrlandyrylamaz, kysytlandyrylamaz veya bu y?k?ml?l?kler i?n muafiyet tanynamaz.

(2) Yolcuya, haklary bu Y?netmelik h?k?mlerine uygun olarak bildirilmedi?i takdirde ve bu nedenle yolcunun bu Y?netmelikte ?ng?r?lm?? olandan daha d???k bir tazminaty kabul etmesi durumunda dahi, yolcu ek tazminat elde etmek amacyyla yetkili mahkemeler veya kurumlar nezdinde gerekli giri?imlerde bulunma hakkyna sahiptir.

Son vary? yerinin de?i?mesi

MADDE 17? (1) Bilette belirtilen son vary? yerinin hava ta?yma i?letmesi tarafyndan zorunlu bir sebeple de?i?tirilerek u??un farkly bir havaalanynda sonlanmasy durumunda, hava ta?yma i?letmesi, yolculary bilette belirtilen son vary? yerine en kysa s?rede m?mk?n olan ula?ym olanaklaryny kullanmak suretiyle ula?tyrylmasyny sa?lamak zorundadyr.

S?zle?meler

MADDE 18? (1) Hava ta?yma i?letmeleri, ??nc? ?ahyslar ile yapaca?y s?zle?melerde bu Y?netmelik h?k?mlerinin yerine getirilmesi syrasynda hukuki ve/veya mali a?dan yolcu ma?duriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen gerekli t?m tedbirleri i?ren h?k?mler koyabilir. 

Yolcularyn kanun yollaryna ba?vuru hakky

MADDE 19- (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerine aykyry davranylmasy halinde, yolcularyn kanun yollaryna ba?vuru hakky saklydyr.© ucusnoktasi.com 2016. All right reserved. Batuhan Onart